Vestmarka
Nært og kjært for liten og stor!
Foto: B P Torgersen
© 2013 B P Torgersen
Planutvalgets behandling 6. juni 2013:
Utredning gjennomføres - berørte interesseorganisasjoner skal involveres.

Rådmannen foreslår at utredningene gjennomføres i henhold til det reviderte planprogrammet. Det sies i innstillingen at virkninger for naturopplevelser og det enkle friluftsliv vurderes å være et overordnet tema i saken. Andre viktige tema er trafikkforhold/parkering, forholdet til landbruk, natur- og vassdragsverdier, landskapsvirkninger/terrenginngrep, sikkerhet og faren for grunnforurensning.
Under overskriften «Medvirkning» sies det at berørte interesseorganisasjoner aktivt må involveres i planarbeidet, uten at det spesifiseres hvordan dette skal gjøres. I idrettsklubbenes forslag er det ingen slike planer.
IL Jardar/Bærums Skiklub og Multiconsult AS står ansvarlig for all planleggingsinformasjon. Følg med på deres nettsider!
Søk med arkivsaknummer 12/1202 her